Zamestnanci školy
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


Pedagogickí pracovníci v škol. roku 2021/2022:


PEDAGÓGOVIA HUDOBNÉHO ODBORU:

Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art. - riaditeľ školy, klavír
Mgr. Andrea Smolková - zástupca riaditeľa, klavír
Mgr.art. Judita Andelová, Art.D. - spev
Myriam Gažová, DiS.art. - klavír, TO korepetície, vedúca umeleckej rady
Zuzana Bereníková - klavír, korepetície

Mgr. Renáta Kučerová - klavír
Mária Neuszerová - klavír, korepetície
Eliška Pútecová - klavír, korepetície v TO, HO
Mgr. art. Katarína Schaubmarová - klavír, vedúca HO +organ
Mgr. art. Mária Fedorová - klavír, korepetície, vedúca PK klavír
Mgr. art. Lýdia Cibulová - korepetície
Ivan Koska, DMA - klavír
Mária Hutníková, DiS.art.- akordeón, keyboard


PaedDr. Ľubomíra Záhradníková, PhD., DiS. art.  - husle

Mgr. art. Peter Šesták - husle, viola, vedúci PK sláčiky
Mgr. art. Magdaléna Milčiková - violončelo

Damián Chovanec
, DiS.art. - klasická, elektrická, basová gitara
Pavel Slouka
, DiS.art. - gitara
Mgr. Helena Roglová - gitara,  vedúca PK gitara, bicie

Marián Mráz, DiS.art. - dychové drevené nástr., ľud. hudba
Mgr. Ivana Fülöpová -
zobcová flauta, priečna flauta,
                                    vedúca PK dychy, spev, akordeón, keyboard
Mgr. art. Andrea Klattová- zobcová flauta, priečna flauta
Ondrej Juraši, DiS.art. - zobcová flauta, plech. dych. nástroje

Mgr. Eva Rosenberger
, DiS.art. - spev

Mgr. Juraj Šušaník - hra na bicie nástroje


PEDAGÓGOVIA VÝTVARNÉHO ODBORU:

Mgr. art. Danica Tyková, vedúca PK VO, LDO
akad. mal. Júlia Piačková
Frederik Piačka


PEDAGÓGOVIA TANEČNÉHO ODBORU:

Mgr. Katarína Džoganíková - klasický tanec, moderný tanec,
                                                   tanečná gymnastika

Mgr. art. Martin Melník - folklórny tanec, vedúci PK tanecPEDAGÓGOVIA LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU

Mgr. Stanislava Koníčková
Mgr. Radka Kukurugyová


PEDAGÓGOVIA  HUDOBNEJ NÁUKY

Mgr.art. Judita Andelová, Art.D. - 6. - 7. roč.

Mgr. et Mgr. Ľudmila Wittlingerová -  PHV, 1. roč. starší, 4. -  5. roč.,
vedúca PK hudobná náuka,
školský digitálny koordinátor

Tatiana Trávničková, DiS.art. -  1. - 3. roč.Nepedagogickí pracovníci:

Mgr. Viera Gschwandtnerová - PaM
Lýdia Sandtnerová - ekonóm, účtovník
Ján Gschweng - školník
Jana Krasňanská - upratovačka
Dana Kocmálová - upratovačka


 —> Späť

—> Fotogaléria

—> Kontakty pedagógov